Sayfa Gösterimi : 12216

2014; 16(1)

Anasayfa \ 2014; 16(1)

16
Ara.

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Eskişehir’de 2009 Yılı Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi
Investigation of Causes of Death in Eskisehir in the Year of 2009
Mustafa Tözün, Alaettin Ünsal, Koray Arberk …………………………………………………………………………………
1-3
Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının İn Vitro Antibiyotik Duyarlılık Paterni
In Vitro Antimicrobial Susceptibility Pattern Among Stenotrophomonas Maltophilia Strains Isolated From Clinical Specimens
Alicem Tekin, Tuba Dal, Recep Tekin, Özcan Deveci, Safinaz Demirkaya, Mahmut Mete, Saim Dayan  ……………………………………………………………………………………
4-7
Erythropoietin Accelerates Fracture Healing an Experimental  Animal Study
Eritropoetin Kırık İyileşmesini Hızlandırıyor Deneysel Hayvan Çalışması
Erdinç Türkeli, Mustafa Uslu, Ali Doğan ……………………………………………………………………………………
8-11
Patients’s Desire For Information About Anesthesia: Turkish Attitudes
Hastalarin Anestezi Hakkında Bilmek İstedikleri: Türklerin Tutumları
İ. Aydın Erden, Recep Tütüncü ……………………………………………………………………………………
12-15
Serebral Palsili Çocuklarda Kandida Kolonizasyonu
Candida Colonization In Children With Cerebral Palsy
Fatma Başarslan, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Erkan Yula, Sadık Kaya, Cahide Yılmaz …………………………………………………………………………………
16-19
Çocukluk Çağı Kasık Fıtıkları: Bir Genel Cerrahın Deneyimi
Inguinal Hernias of the Childhood: Experience of A General Surgeon
Mustafa Şit, Edip Erdal Yılmaz ……………………………………………………………………………………
20-22
Emzirme Dönemindeki Kadınlarda Kontraseptif Yöntem Seçimini Etkileyen Sosyodemografik Ve Kültürel Faktörler
Sociodemographic and Cultural Factors that Affect the Contraceptif Method Choice of Women in Lactation Period
Funda Yıldırım BAŞ, Mehmet GÜNEY, Yasemin TÜRKER ……………………………………………………………………………………
23-28
Alanine Aminotransferase Levels and Monocyte Count Independently Predict 30-Day Outcomes in ST-Elevation Myocardial Infarction Patients With Successfully Restored Coronary TIMI-3 Flow by Primary Percutaneous Coronary Intervention
Alanin Aminotransferaz Düzeyleri ve Monosit Sayısı Primer Perkutan Koroner Girişim ile Başarılı TIMI-3 Koroner Akım Sağlanan ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde 30 Günlük Sonuçları Bağımsız Olarak Öngörür
Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Murtaza Emre Durakoğlugil, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Özgür Akgül, Mehmet Gül ……………………………………………………………………………………
29-34
Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Pediculus Capitis Görülme Sıklığı
Frequency of Pediculus Capitis in Pediatric Neurology Outpatients
Fatma Başarslan, Özlem Aycan Kaya, Melek İnci, Vicdan Köksaldı Motor, Sadık Kaya, Bilge Bülbül Şen, Cahide Yılmaz …………………………………………………………………………………
35-37
Sciatic Nerve Injury: Legal Cases
Siyatik Sinir Yaralanmasi: Adli Olgular
Mustafa Talip Şener, Muhammed Ziya Kır, Sadık Şahingöz, Yüksel Ancı, Ahmet Nezih Kök ……………………………………………………………………………………
38-40
Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan Astımlı İşçilerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Asthmatic Patients Working in A Textile Factory
Fulsen BOZKUŞ, Anıl Aktaş SAMUR …………………………………………………………………………………
41-44
Dinoproston İle Doğum İndüksiyonunun Başarısını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Successful Labor Induction with Dinoprostone
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, Sıtkı Özbilgeç, Selahattin Kumru …………………………………………………………………………………
45-48
Radyolojik Olarak BI-RADS Sınıflamasına Göre Memedeki Kitlelere Yaklaşım Ne Olmalı? Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırma
How Should Be the Approach to the Breast Mass According to the Radiological BI-RADS Classification? A Comparison with Histopathological Results
Orhan Üreyen, Enver İlhan, Zehra Hilal Adıbelli, Mehmet Akif Üstüner, Abdullah Şenlikçi, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli, Ayşe Yağcı, Hilmi Güngör …………………………………………………………………………………
49-52
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşları’nın Antibiyotik Direnç Paterni
Antibiotic Resistance Patterns of Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Cultures
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz …………………………………………………………………………………
53-55
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS
 
 
Nadir Görülen Dil Kökü Schwannomu: Olgu Sunumu
Rarely Seen Tongue Base Schwannoma: Report of A Case
Öner Çelik, Altay Ateşpare, Zerrin Boyacı, Neşe Yener ……………………………………………………………………………………
56-57
Nadir Görülen Ve Zor Tanı Konulan İnguinal Mesane Hernisi: 2 Olgu Sunumu
Urinary Bladder Hernia, Rarely Seen and Difficult to Diagnose: Report of Two Cases
Faruk Çavdar, Serhat Göçer, Hüseyin Eken, Kemal Peker, Bülent Çelebi, İsmayil Yılmaz ……………………………………………………………………………………
58-59
Travmaya Bağlı Oluşan İntraserebral Ve İntraorbital Apsenin Endoskopik Tedavisi
Endoscopic Treatment of Intracerebral and Intraorbital Abscess due to Trauma
Şahin ULU, Ergün Karavelioğlu, Abdullah Ayçiçek, Olcay Eser, Emre Kaçar, Abdulkadir Bucak ……………………………………………………………………………………
60-62
İki Taraflı Yüzeyel Arteria Ulnaris Olgusu
A Case of Bilateral Superficial Ulnar Artery Variation
Sinan Bakırcı, İlker Mustafa Kafa, Murat Uysal, Erdoğan Şendemir ……………………………………………………………………………………
63-65
DERLEMELER / REVIEWS
 
 
Diyabetli Çocuk ve Egzersiz
Diabetic Children and Exercise
Ferhan Soyuer, Halit Saraç …………………………………………………………………………………
66-69
Cinsellik ve Estetik
Sexuality and Aesthetic
Meltem AYDIN BEŞEN ……………………………………………………………………………………
70-72
Poststreptococcal Reactive Arthritis and Acute Rheumatic Fever: Similarities, Differences, Clinical Approach and Therapy
Poststreptokokal Reaktif Artrit ve Akut Romatizmal Ateş: Benzerlikler, Farklılıklar, Klinik Yaklaşım ve Tedavi
Müyesser Nergiz Yanmaz ……………………………………………………………………………………
73-76
EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO EDITOR
 
 
A Rare Cause of Ileus: Complication of Hydatid Disease
İleusun Nadir Nedeni: Hidatik Hastalık Komplikasyonu
Adnan Taş, Hacer Çelik ……………………………………………………………………………………
77-78
 

×