Sayfa Gösterimi : 16274

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015; 17(3)

Anasayfa \ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015; 17(3)

28
Mar.

 
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi; 2015: 17(3)
Duzce Medical Journal; 2015: 17(3)
 
İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa   Page

Tam Metin Full Text

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Cerrahi Yöntemle Tedavi Edilen Koroner Arter Ve Tıkayıcı Periferik Arter Hastalarında Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Risk Factors in Surgically Treated Patients with Coronary Artery Disease and Obstructive Peripheral Arterial Disease
Ersin ÇELİK, İsmail YÜREKLİ, Ufuk YETKİN, Habib ÇAKIR, Köksal DÖNMEZ, Metin GÜMÜŞ, Rahika DURUSOY, Ali GÜRBÜZ
94-98
Rize Bölgesinde Hemodiyalize Giren Hastalarda Huzursuz Bacak Sendrom Sıklığı Ve İlişkili Faktörler
Restless Leg Syndrome in Patients on Hemodialysis Around Rize
Osman Zikrullah ŞAHİN, Ahmet TÜFEKÇİ, Teslime AYAZ, Serkan KIRBAŞ, Serap Baydur ŞAHİN, Özlem BİLİR
99-101
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Retrospektif İrdelenmesi
Retrospective Evaluation of Nosocomial Urinary Tract Infections in Intensive Care Units
Hamdi SÖZEN, Selmin ÇAYLAK, Burak Ekrem ÇİTİL, Leyla ŞAHAN, Cem ŞAHİN
102-104
Bir Üniversite Hastanesinde 2013 Yılındaki Kanser Tanılarının 65 Yaş Üstü Ve Altı Dağılımı
Over and Under 65 Years of Age Distribution of Cancer Diagnosis in a University Hospital in 2013
Sabri Sefa ERDEM, Muammer YILMAZ, Atilla Senih MAYDA
105-110
Migren İlişkili Baş Dönmesi Şikâyeti İle Acil Servise Gelen Migren Hastalarının Değerlendirilmesi
Assessment of the Patients with Migraine Related Vertigo that Admitted to the Emergency Department
Orhan DELİCE,  Mustafa CEYLAN
111-114
Düzce İl Merkezi’ndeki Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Demografik Bilgileri İle Başvurudaki Semptomlarının İncelenmesi: Preliminer Çalışma
Investigation of Demographic Features and Symptoms at Admission of Patients whose Apply to a Family Health Center in City Center of Düzce: Preliminary Study
İsmail Hamdi KARA, Yasemin TÜRKER, Leziz HAKAN, Davut BALTACI, Bünyamin DİKİCİ
115-119
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS
 
 
Dev Servikal Lipomlar
Giant Cervical Lipomas
Murat ŞAHAN, Serhan DERİN, Neşat ÇULLU, Mehmet DEVEER, Özgür İlhan ÇELİK
120-123
Translokasyon Karsinomu: Nadir Vaka
Translocation Carcinoma: Rare Case
Nilüfer KADIOĞLU ,Havva ERDEM, Ali TEKİN, Feyza BAŞAR, Ali kemal UZUNLAR, Hasan Rıza AYDIN, Murat OKTAY
124-125
Peritoneal Tüberkülozun Tanısı: Olgu Sunumu
Diagnosis Of Peritoneal Tuberculosis:A Case Report
Yavuz Savaş KOCA, Ercan BAŞ
126-129
Pelvik Ve Bilateral Simetrik Alt Ekstremite Tutulumlu Yaygın Fetal Kistik Lenfanjioma: Olgu Sunumu
Pelvic And Bilateral Symetric Lower Extremities Involvement Of Extensive Fetal Cystic Lymphangioma: A Case Report
Bircan ALAN, Abdurrahim DUSAK, Mehmet Sedat DURMAZ, Aslan BİLİCİ
130-132
DERLEMELER  / REVIEWS
 
 
Pediatrik Peptik Ülser Hastalığı Önemli mi?
Pediatric Peptic Ulcer Disease: Is It Significant?
Sebahat ÇAM
133-135
 
 

×