Sayfa Gösterimi : 13200

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(2)

Anasayfa \ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(2)

01
Ağu.

 
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi; 2016: 18(2)
Duzce Medical Journal; 2016: 18(2)
 
İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa   Page

Tam Metin Full Text

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Fibromiyaljili Hastalarda Kişilik Özelliklerine Göre Pregabalin Ve Duloksetin Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
The Investigation Effects of Pregabalin and Duloxetine Treatment According to Personality Characteristics Groupe with Fibromyalgia Patients
Esra ÇELEBİ, Safinaz ATAOĞLU, B. Bahar ATAOĞLU, Handan ANKARALI, Mustafa ÖZŞAHİN, Özge PASİN
47-53
Batı Karadeniz Bölgesinin Eskipazar İlçesinde Akraba Evliliği Durumu, Bununla İlişkili Kronik Ve Genetik Hastalık Sıklığının Araştırılması
Investigation of Consanguineous Marital Status and Frequency of Chronic and Genetics Disease That Related This Condition in Eskipazar District Region of Western Black Sea
Kenan ARSLAN, Recep ÖZMERDİVENLİ, Çiğdem YEKTAŞ, Recep ERÖZ
 
54-59
Polikliniğimize Başvuran Antenatal Hidronefroz Tanılı Çocukların Takip Sonuçları; Patolojik Hidronefrozun Önemi Ve Ağır Derece Antenatal Hidronefrozun Prognoza Etkisi
Outcomes of Children with Antenatal Hydronephrosis Admıtted to Our Polyclinic; The Significance of Pathological Hydronephrosis and Impact of Severe Antenatal Hydronephrosis on Prognosis
Önder KILIÇASLAN, Nurver AKINCI
60-65
MEFV Geninde S288Y (P.SER863TYR, C.863 C>A) Mutasyonu ve Kliniğinin Araştırılması
Investigation of S288y (P.Ser863tyr, C.863 C>A) Mutation in MEFV Gene and its’ Clinics
Mustafa DOĞAN, Recep ERÖZ, Hüseyin YÜCE, Kenan KOCABAY, Emrah GÜN, Recep ÖZMERDİVENLİ
66-68
DERLEMELER  / REVIEWS 
 
 
Çevresel Sigara Dumanı ve Çocuk Sağlığı
Environmental Tobacco Smoke And Child Health
Cemile DEDE, Nursan ÇINAR
69-72
Kanserde Aspirin Kullanımının Önemi
The Importance of Aspirin Use in Cancer
Ebubekir DİRİCAN
73-76
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS    
Yabancı Cisim Aspirasyonuna Bağlı Pnömotoraks ve Subkutan Amfizem Olgusu
Pneumothorax and Subcutaneous Emphysema Due to Foreign
Body Aspiration
Süleyman BAYRAKTAR, Bilge TANYERİ BAYRAKTAR, Bahar ÇALIŞKAN, Sedat ZİYADE, Murat ELEVLİ
77-78
Acute Arterial Thrombosis Following Capecitabine, Cisplatin, Trastuzumab Combination In Metastatic Gastric Adenocarcinoma
Metastatik Mide Kanserinde Kapesitabin, Sisplatin, Trastuzumab Kombinasyonunu Takiben Gelişen Akut Arteryal Trombozis
Berna BOZKURT DUMAN
79-80
 

×