Sayfa Gösterimi : 12802

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(3)

Anasayfa \ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016; 18(3)

01
Mar.

 
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi; 2016: 18(3)
Duzce Medical Journal; 2016: 18(3)
 
İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa   Page

Tam Metin Full Text

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES
 
 
Apendektomi Olgularımızın Patoloji Sonuçları Açısından İrdelenmesi
Analysis Of Pathology Results Of Our Apendectomy Cases
Mehmet Fuat ÇETİN, Sami DOĞAN
81-82
Diz Osteoartriti Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin Ve Etki Eden Parametrelerin Belirlenmesi
Determination Of Parameters Affecting Quality Of Life Of Patients With Knee Osteoarthritis
Nursemin ÜNAL, Betül TOSUN, Nuray CAN, Servet TUNAY, Doğan BEK, Hüseyin ÖZKAN, Mustafa BAŞBOZKURT
 
83-90
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Belirtileriyle İlişkili Klinik Ve Sosyodemografik Değişkenlerin İncelenmesi
Investigation of Clinical and Sociodemografic Variables Associated with Attention Deficit and Hyperactivity Symptoms in University Students
Bahar YEŞİL ÖRNEK, Emine DURMUŞ
91-94
Aile Hekimlerinin Demans Yönetimi İle İlgili Görüşleri
Options about Dementia Managment of Family Physicians
Aylin YAMAN, Ramazan VURAL, Hakan YAMAN
95-98
DERLEMELER  / REVIEWS 
 
 
Aile Hekimliği Ve İşe Giriş Raporları
Family Medicine and Recruitment Reports
Ramazan VURAL, Hakan YAMAN
99-101
OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS
 
 
Tüberkülozun Nadir Görülen Bir Şekli: İzole Sakral Tüberküloz
An Unusual Form Of Tuberculosis: Isole Sacral Tuberculosis
Hüseyin AYDIN
102-105
Amiloidozun Nadir Bir Formu: Trakeobronşiyal Amiloidozis
A Rare Form of Amyloidosis: Tracheobronchial Amyloidosis
Ceyhan UĞURLUOĞLU, Ercan KURTİPEK, Yaşar ÜNLÜ, Taha Tahir BEKÇİ, Nuri DÜZGÜN
106-109
Prematüre Yenidoğanda Amniyotik Band Sendromu: Olgu Sunumu
Amniotic band syndrome in a preterm infant: A case report
Nilüfer GÜZOĞLU, Hatice TATAR AKSOY, Zeynep ERAS, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN
110-112

 

×