Sayfa Gösterimi : 8755

2010; 12(1)

Anasayfa \ 2010; 12(1)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 12(1)

Volume 12, Issue 1, January 2010

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

Comparison of Tumor Regression Rate in Cervical Cancer Patients Treated with Radiotherapy Alone

versus Chemoradiotherapy

Yalnız Radyoterapi ile Eşzamanlı Kemo-Radyoterapi Alan Servikal Kanserli Hastalarda Tümör Regresyon

Oranlarının Karşılaştırılması

Kamal Sabir AKBAROV, Niyazi Mustafa ASGAROV, Elchin Huseyn GULİYEV, Kamal İdrak KAZİMOV,

Orkhan Galib DUNYAMALİYEV

1-4

 

The Effect of Periodontal Therapy on Serum CRP, IL-6 Levels and Periodontal Parameters in Patients

Having Poorly and Well Controlled Type 2 Diabetes with Chronic Periodontitis: a 3-month evaluation

Kronik Periodontitisi Olan Kötü ve İyi Kontollü Tip 2 Diabet Hastalarında Periodontal Tedavinin Serum CRP ve

IL-6 Seviyeleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi; 3 aylık bir değerlendirme

Ahmet DAĞ, Ela Tules FIRAT, Ali Kemal KADİROĞLU

5-11

 

Fibromiyalji Sendromunda Kardiyovasküler Sistemin Değerlendirilmesi: Doku Doppler

Ekokardiyografik İnceleme

Evaluation of Cardiovascular System in Fibromyalgia Syndrome: Tissue Doppler Echocardiographic

Investigation

Selma YAZICI, Mehmet YAZICI, Sinan ALBAYRAK, Sevim MAKARÇ, Melek KOLBAŞ, Enver ERBİLEN,

Ramazan AKDEMİR, Safinaz ATAOGLU

12-17

 

Endemik Bir Bölgede Kene Isırığı Nedeniyle Acil Servise Başvuran Olguların Demografik ve

Epidemiyolojik Özellikleri

Demographic and Epidemiologic Features of Tick Bite Cases Who Have Applied to Emergency Service in an

Endemic Region

Hayati KANDİŞ, Yavuz KATIRCI, Hakan UZUN, Harun GÜNEŞ, İsmail Hamdi KARA, Mehmet Faruk

GEYİK

18-23

 

Lakünar Serebral İnfarktlı Hastalardaki Retinal Değişikliklerin Optik Koherens Tomografi İle

Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Patients with Lacunar Cerebral Infarct by Optical Coherence Tomography

Orhan ATEŞ, Serkan KILBAŞ, Emine ÇİNİCİ, Asuman Orhan VAROĞLU, Mutlu KUYUCU, İbrahim

KOÇER, İbrahim İZNULOV, Anıl ASLAN, Orhan BAYKAL

24-27

 

Sol Atrial Apendikste Trombüs Oluşumunun Klinik ve Ekokardiyografik Belirteçleri

Clinical and Echocardiographic Predictors of Left Atrial Thrombus Formation

Hakan ÖZHAN, Mesut AYDIN, Mehmet YAZICI, İsmail ERDEN, Osman KAYAPINAR, Hayati KANDİŞ

28-32

 

Endoskopik Posterior Kordotomi Tekniğinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Subjektif ve Objektif

Parametrelerle Değerlendirilmesi

Subjective and Objective Evaluation of Voice Quality Following Endoscopic Posterior Cordotomy

Salih BAKIR, Ülkü TUNCER

33-36

 

The Frequency of Osteoporosis in Hemodialysis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients

According to PTH Levels after Active Vitamin D Therapy during the Two Years Period

İki Yıllık Periodda Aktif Vitamin D Tedavisinden Sonra Paratiroid Hormone Düzeyine Göre Hemodiyaliz ve

Devamlı Ayaktan Periton Diyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Osteoporoz Sıklığı

Ali Kemal KADIROGLU, Kenan TURGUTALP, Zulfikar YILMAZ, Dede ŞIT, İsmail Hamdi KARA, Hasan

KAYABAŞI, Mehmet Emin YILMAZ

37-42

 

Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı Yapılan Sıçanlarda Urtica dioica’nın Karaciğer Üzerine Koruyucu

Etkisi

Protective Effect of Urtica dioica on Liver Injury Induced By Hepatic Ischemia Reperfusion Injury in Rats

Alpaslan TERZİ, Fahrettin YİLDİZ, Sacit ÇOBAN, Abdullah TAŞKİN, Muharrem BİTİREN, Nurten AKSOY

43-47

 

Orofasiyal Enfeksiyonlardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotik Duyarlılıkları

Antimicrobial Susceptibility of Microorganisms Isolated from Orofacial Infections

Sinan TOZOĞLU, Hakan USLU, Ümit ERTAŞ, Ömer KAYA

48-53

 

The Prevalence of Malnutrition and Obesity in Schoolchildren in the Southeast Anatolia Region of

Turkey

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Okul Çocuklarında Malnutrisyon ve Obezite Prevalansı

İsmail Hamdi KARA, Bünyamin DİKİCİ, Servet YEL, Özcan ÖZDEMİR

54-62

 

Hallux Valgusta Lindgren-Turan Operasyonu Sonuçları

Results of Lindgren-Turan Operation in Hallux Valgus

İstemi YÜCEL, Kutay ÖZTURAN, Cemalettin ATAM

63-68

 

……………………………………………………………………………………………………………………

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Nörofibromatozis Tip 1 Olgusunda Skolyoz

Scoliosis in a Case of Neurofibromatosis Type 1

Özlem SOLAK, Ümit DÜNDAR, Kadir ILGAZ

69-72

 

Epiteloid Tip Renal Anjiyomiyolipom

Epitheloid Type Renal Angiomyolipoma

Mustafa GÜNEŞ, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Metin İshak ÖZTÜRK

73-75

 

Jeneralize Liken Nitidus

Generalized Lichen Nitidus

Zehra GÜRLEVİK, Oğuz KÜÇÜKÇAKIR, M. Emin YANIK, M. Akif KUZEY, Hülya ALBAYRAK

76-78

 

Sebase Nevüs ve Eşlik Eden Patolojiler: Yedi Hastanın Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Nevus Sebaceous and Accompanying Lesions: A Clinicopathologic Review of Seven Patients

Nurten TURHAN-HAKTANIR, Yavuz DEMIR, F. Hüsniye DILEK, Fatma AKTEPE, Çiğdem TOKYOL,

Önder ŞAHIN

79-83

 

Temporal Kemik Travması Sonrası İnkudostapedial Eklem Dislokasyonunun Kemik Çimento İle

Onarımı

Incudostapedial Rebridging Ossiculoplasty with Bonecement after Temporal Bone Trauma

Mehmet Ali BABADEMEZ, Baran ACAR, Hayriye KARABULUT, Rıza Murat KARAŞEN

84-86

 

Frontal Sinüste Pnömosinüs Dilatans Olgusu ve Literatür Taraması

A Case Report of Pneumosinus Dilatans of the Frontal Sinus and Review of the Literature

Süleyman YILMAZ, Nermin AKKAN, Hüseyin YAMAN, Ender GÜÇLÜ, Burhan YAZICI

87-90

 

Jüvenil Pitriyazis Rubra Pilaris: Vaka Sunumu

Juvenil Pityriasis Rubra Pilaris: A Case Report

Zehra GÜRLEVIK, Hülya ALBAYRAK, M. Emin YANIK, S. Cenk GÜVENÇ, A. Fahri ŞAHIN

91-93

 

Nörofibromatozis ve Dikkat Eksikliği

Neurofibromatozis And Attention Deficit

Emel KOÇER, Mehmet Emin YANIK, Mehmet ERYILMAZ, Abdulkadir KOÇER, Cihangir ALİAĞAOĞLU

94-97

……………………………………………………………………………………………………………………

 

DERLEME/REVIEW

 

İlaçlara Bağlı Stevens-Johnson Sendromu

Drugs Induced Stevens-Johnson Syndrome

Elif ÖNDER, Hülya ALBAYRAK, Zehra GÜRLEVİK, Yusuf AYDIN

98-103

 

Sistemik Lupus Eritematozus’un Böbrek Dışı Tutulumlarının Tedavisinde Mikofenolat Mofetil: Son

Görüşler

Mycophenolate mofetil in the treatment of non-renal manifestations of systemic lupus erythematosus: recent

insights

Ali SAHIN

104-108

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

×