Sayfa Gösterimi : 8293

2008; 10(1)

Anasayfa \ 2008; 10(1)

17
Ara.

Düzce Üniversitesi; Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 10(1)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMA/RESEARCH

Sayfa/Pages

 

Hepatit B Virus Enfeksiyonlu Hastalarda Renal Fonksiyonların Sintigrafik Değerlendirilmesi

Scintigraphic Evaluation of Renal Function in Patients with Hepatitis B Virus Infection

Eser KAYA, Tuna DEMİRDAL, Şeref YÜKSEL

4-10

…………………………………………………………………………………………………………………….

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prik Testlerinin Sonuçları

Skin Prick Test Results in Abant Izzet Baysal University Medical School

Fahrettin TALAY, Nadir GÖKSÜGÜR, Fahrettin YILMAZ, Bahar KURT

11-16

…………………………………………………………………………………………………………………….

Katarakt Cerrahisinde % 0,5 Levebupivakain Ve % 2 Lidokainin Retrobulbar Blok Anestezisinin

Karşılaştırılması

Comparison of Retrobulbar Block Anesthesia with 0.5 % Levobupivacain and 2% Lidocain in Cataract

Surgery

Recep AKSU, Abdullah ÖZKIRIŞ, Cihangir BİÇER, Zeynep TOSUN, Aynur AKIN, Adem BOYACI

17-21

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalar için İstenen Psikiyatri Konsültasyonlarının

Değerlendirilmesi

Evaluation of Psychiatric Consultations of Medical Inpatients in a University Hospital

Fatih CANAN, Emel KOÇER, Celalettin İÇMELİ, Adnan ÖZÇETİN, Ahmet ATAOĞLU

22-27

…………………………………………………………………………………………………………………….

İzole Anti-Hbc Pozitifliği Saptanan Hastaların Hepatit B Aşısına Karşı İmmün Yanıtlarının

Değerlendirilmesi

Evaluation of Anti-Body Response of Anti-Hbc Only-Positive Patients to Hepatitis-B Vaccine

Davut ÖZDEMİR, Zeynep YILMAZ, İrfan ŞENCAN, Mustafa YILDIRIM, Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK

28-31

…………………………………………………………………………………………………………………….

OLGU SUNUMU/CASE REPORT

 

Submandibular Bez Cerrahisi Sonrası Bilateral Subkonjuktival Hemoraji

Bilateral Subconjunctival Haemorrhage After Submandibular Gland Surgery

Mesut ERDURMUŞ, Hüseyin SERT, Türker YILMAZ, Hanifi KURTARAN

32-33

…………………………………………………………………………………………………………………….

Prostatın Sarkomatoid Diferansiyasyon Gösteren Primer Transizyonel Hücreli Karsinomu: Olgu

Sunumu

Primary Transitional Cell Carcinoma of the Prostate Showing Sarcomatoid Differentiation: Case Report

Fatih KURTULUŞ, Şener KARACA, Yılmaz SALMAN, Adem FAZLIOĞLU, Zafer TANDOĞDU,

Mete CEK

34-36

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sol Atriyal Dev Miksoması olan Asemptomatik Hasta: Olgu Sunumu

Left Atrial Huge Myxoma with Asymptomatic Patient: Case Report

Ali DOĞAN, Mehmet Güngör KAYA, Cemil ZENCİR, Tuğrul İNANÇ, Özgür GÜNEBAKMAZ, Recep

AKSU, İbrahim ÖZDOĞRU

37-39

…………………………………………………………………………………………………………………….

DERLEME/ REVIEW

…………………………………………………………………………………………………………………….

Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen Enfeksiyonlar

The Frequent Nosocomial Infections in Intensive Care Units

Mehmet ORUCU, Mehmet Faruk GEYİK

40-43

…………………………………………………………………………………………………………………….

×